Mine põhisisu juurde

1. Üldsätted

1.1. See privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid. Vastutav andmetöötleja, kes kogub, töötleb ja säilitab isikuandmeid, on Hingega Looduses OÜ (edaspidi vastutav töötleja).

1.2. Käesoleva privaatsuspoliitika kontekstis on andmesubjekt klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid vastutav töötleja töötleb.

1.3. Selle privaatsuspoliitika kontekstis on klient igaüks, kes ostab kaupu või teenuseid vastutava töötleja veebisaidilt.

1.4. Vastutav töötleja järgib õigusaktides sätestatud andmetöötluse põhimõtteid, sealhulgas isikuandmete seaduslikku, õiglaset ja turvalist töötlemist. Vastutav töötleja saab kinnitada, et isikuandmeid on töödeldud kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Vastutava töötleja kogutud, töödeldud ja salvestatud isikuandmeid kogutakse peamiselt elektrooniliselt, peamiselt veebisaidi ja e-posti kaudu.

2.2. Andmesubjekt annab oma isikuandmete jagamisega vastutavale töötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata isikuandmeid privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel, mida andmesubjekt kauba ostmisel vastutavale töötlejale otseselt või kaudselt esitab. või teenuseid veebisaidilt.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema esitatud teave oleks täpne, õige ja täielik. Tahtlikku valeandmete esitamist loetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult teavitama vastutavat töötlejat esitatud andmete muudatustest.

2.4. Vastutav töötleja ei vastuta andmesubjektile või kolmandatele isikutele andmesubjekti poolt valeandmete esitamise tõttu tekitatud kahju eest.

3. Kliendi isikuandmete töötlemine

3.1. Vastutav töötleja võib töödelda järgmisi andmesubjektide isikuandmeid: Ees- ja perekonnanimi; Telefoninumber; E-posti aadress; Saaja aadress; Pangakonto number; Maksekaardi andmed;

3.2. Lisaks eeltoodule on vastutaval töötlejal õigus koguda kliendi kohta avalikes registrites kättesaadavaid andmeid.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a, b, c ja f:

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pooleks andmesubjekt on, või andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist meetmete võtmiseks;

c) töötlemine on vajalik vastutava andmetöötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui sellised huvid on ülimuslikud andmesubjekti huvidest või põhiõigustest ja -vabadustest, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

Säilitame klientide isikuandmeid ja tellimustega seotud teavet ja kirjavahetust kuni 3 aastat. Väljamaksetega seotud andmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele vähemalt 7 aastat.

3.5. Vastutaval töötlejal on õigus jagada klientide isikuandmeid kolmandate isikutega, nagu volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerfirmad, ülekandeteenust osutavad ettevõtted. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Montonio OÜ-le.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab vastutav töötleja organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise, avalikustamise ja igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus ebatäpseid andmeid täiendada või parandada.

4.4. Kui vastutav töötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid tema nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.

4.5. Oma õiguste teostamiseks võib andmesubjekt võtta ühendust klienditoega aadressil info@indietours.ee.

4.6. Oma õiguste kaitseks on andmesubjektil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning kehtetuks tunnistamise kohta. Direktiiv 95/46/EÜ (andmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadus ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktid.

5.2. Vastutaval töötlejal on õigus käesolevaid andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest veebilehe kaudu https://indietours.ee/.

et